Exekuce

Exekuce je vykonávací řízení, které znamená výkon exekučního titulu. Tím může být pravomocné rozhodnutí soudu, rozhodčí nález, notářský nebo exekutorský zápis. Hlavním cílem exekuce je  vymožení peněžité částky od povinného (dlužníka) pro oprávněného (věřitele), případně v donucení ke splnění jiné povinnosti.

Dle zákona č.120/2001Sb je exekuce nucený výkon rozhodnutí, který je prováděn soudním exekutorem.

Exekuce nemovitostí

Soudní exekutoři a státní instituce s příslušným oprávněním (soud, finanční úřad) jsou oprávněni provádět exekuce nemovitostí. Právním důsledkem exekuce nemovitostí je omezení vlastnického práva k nemovitosti, tzn. zablokování, ke kterému dochází na základě usnesení soudu o nařízení exekuce a následného exekučního příkazu k prodeji nemovitosti vydávaného soudním exekutorem. Na základě tohoto příkazu je pak možné realizovat dražbu nemovitosti.

Související informace: